Sportclubs geven politiek huiswerk mee

Meer ruim­te om te bas­ket­bal­len, te hoc­key­en, te voet­bal­len en een ac­com­mo­da­tie voor een ge­heel nieu­we tak van sport in Haar­lem: be­ach­vol­ley­bal. Het is een greep uit de wen­sen­lijst van de Haar­lem­se sport­clubs voor de po­li­tie­ke par­tij­en, die voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 2018 na­den­ken hoe zij aan­dacht kun­nen ge­ven aan sport.
Dat bleek dins­dag­avond tij­dens een po­li­tiek sport­café in Tey­lers Mu­se­um. Op het eer­ste ge­zicht dra­gen alle po­li­tie­ke par­tij­en sport een warm hart toe en is het zoe­ken naar de nu­an­ce­ver­schil­len.

De sport­clubs heb­ben vaak dui­de­lij­ke wen­sen. Zo wil­len de zwem­mers, ver­te­gen­woor­digd door vi­ce­voor­zit­ter Daan Kra­mer van de ZV Hae­r­lem, dat de ge­meen­te gaat na­den­ken over de twee ver­ou­der­de zwem­ba­den. Het Boer­haa­ve­bad da­teert uit de ja­ren 80, De Pla­neet uit de ja­ren 70. Of er moet in­grij­pend wor­den ge­re­no­veerd, of er moe­ten nieu­we zwem­ba­den wor­den ge­bouwd, is zijn bood­schap. ,,De ge­meen­te moet dat in de vol­gen­de col­le­ge­pe­ri­o­de on­der­zoe­ken.’’

Ook de veel­al groei­en­de zaal­spor­ten zit­ten krap. Zo wil gym­nas­tiek­ver­e­ni­ging Bato meer za­len, ver­telt voor­zit­ter Freek Guit. De hui­di­ge zijn te klein of te oud. Het­zelf­de valt op te te­ke­nen uit de mond van de se­cre­ta­ris van de bas­ket­bal­club Tri­ple Th­re­at uit Schal­k­wijk. ,,We zijn al ja­ren aan het groei­en, en het wordt steeds las­ti­ger om te trai­nen.’’

Jaap Vos van vol­ley­bal­ver­e­ni­ging Spaar­ne­stad doet er nog een schep­je bo­ven­op. Hij wil een ac­com­mo­da­tie voor be­ach­vol­ley­bal in Haar­lem. De vol­ley­bal­club telt ze­ven­hon­derd le­den en hij voor­spelt dat de be­ach­vol­ley­bal-af­de­ling bin­nen de kort­ste ke­ren op vijf­hon­derd le­den zou zit­ten. Een plan­ne­tje om te­gen­over de ijs­baan te gaan zit­ten is af­ge­we­zen, nu heb­ben de vol­ley­bal­lers oog op de Veer­plas. Re­cre­a­tie­schap Spaarn­wou­de, de be­heer­der van het ge­bied, heeft er des­ge­vraagd wel oren naar. Maar er is nog geen of­fi­ciële aan­vraag van de vol­ley­bal­lers bin­nen ge­ko­men.

Voet­bal­ver­e­ni­ging Al­li­an­ce ’22 legt ook een enor­me ruim­te­hon­ger aan de dag. De club heeft 58 teams die het moe­ten doen met tweeën­half veld. Voor­zit­ter Ben Stee­man wil daar­om graag uit­brei­den en wil een veld aan­leg­gen in het Weste­lijk Tuin­bouw­ge­bied, waar nu bol­len­land is.

Dat is een hei­ke­le po­li­tie­ke keu­ze om daar mee in te stem­men, be­seft ook sport­wet­hou­der Me­rijn Snoek. Hij ging in zijn slot­woord van de avond wij­se­lijk niet op dit ver­zoek van Al­li­an­ce in. Wel zei hij zich hard te ma­ken voor een voort­zet­ting van de Haar­lem­se Honk­bal­week, wat hij een keer­punt voor de Haar­lem­se sport noem­de. De ge­meen­te Haar­lem heeft voor het voort­be­staan van de honk­bal­week ex­tra geld uit­ge­trok­ken. Snoek: ,,Sport is be­lang­rijk, het zorgt voor ener­gie in de stad.’’

Snoek, die veel lof kreeg toe­ge­zwaaid als sport­wet­hou­der, zei ook in een vol­gen­de col­le­ge pe­ri­o­de graag weer sport­wet­hou­der te zijn.

Arthur de Mijttenaere

Bron: Haarlemsdagblad

Voor wat betreft de Haarlemse zwembaden zijn de locale politici in ieder geval wakker geschud om serieus werk te gaan maken van de ontwikkeling van een nieuw zwemaccommodatiebeleid. Het eerste onderzoek gaat in juli van start.